رفتن به محتوای اصلی
x

توانمندسازی پژوهشی و فناوری

​يکي از رسالت هاي معاونت تحقيقات و فناوري توسعه توانمنديهاي پژوهشي در بين اعضاي هيات علمي و محققان دانشگاهي است. در اين راستا واحد توانمندسازي پژوهشي با هدف زمينه سازي بمنظور آموزش مهارتهاي پژوهشي در بين جامعه هدف خود که شامل اعضاي هيات علمي، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه مي باشند ايجاد شده است. اهداف واحد توانمندسازي پژوهشي عبارتند از :

•    برنامه ريزي بمنظور توسعه مهارتهاي پژوهشي از طريق کميته توانمندسازي پژوهشي و فناوري دانشگاه
•    نيازسنجي دوره هاي آموزشي مرتبط با حوزه هاي پژوهشي و فناوري
•    برگزاري کارگاههاي آموزشي مرتبط با حوزه هاي پژوهشي و فناوري
•    توليد محتواي آموزشي مرتبط با حوزه هاي پژوهشي و فناوري
•    ارائه خدمات مشاوره اي در حوزه هاي پژوهشي و فناوري