رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاههای پژوهشی و فناوری

معرفی

يکي ديگر از وظايف واحد توانمندسازي پژوهشي ، برگزاري کارگاه‌هاي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيات علمي است. اين کارگاه‌ها در کنار کارگاه‌هاي آموزشي که از سوي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي ( EDC ) برنامه ريزي مي شوند، از طريق سامانه توانمندسازي اعضاي هيات علمي قابل دسترس مي باشند. کارگاه‌هاي توانمندسازي پژوهشي پس از نيازسنجي، در قالب جدول زمانبندي شش ماهه برنامه ريزي و تنظيم شده و هر ماه طبق زمانبندي تعيين شده برگزار مي گردد. ليست کارگاه‌هاي جاري و همچنين آرشيو دوره هاي برگزار شده قبلي به همراه لينک دسترسي و مشاهده جلسات را از طريق لينکهاي زير مشاهده کنيد:

 

راهنماي شرکت در وبينار

آرشيو دوره هاي برگزار شده قبلي

***************************

کارگاه‌های توانمندسازی شهریور 1402